top of page

ತಂದೆಯ ನಿಜವಾದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಡವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಐದನೇ ವಿಶ್ವ ಬಡವರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಡತನವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.


ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರಹಗಾರರಿಂದ

ಐದನೇ ವಿಶ್ವ ಬಡವರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಮಾರ್ಕನ ಶುಭಸಂದೇಶದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುವಿಷಯ “ಬಡವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತಾರೆ” ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಈ ಆಚರಣೆಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನವಾದ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪಂಚಾಂಗದ ಮೂವತ್ತಮೂರನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾನುವಾರ ನವೆಂಬರ್ 14ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.


ಎರಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು

ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಮಾರ್ಕ 14 :7 ರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಬೆಥಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಖ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾದ ಸಿಮೋನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಕೂಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಎರಡು ವ್ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.


ಮೊದಲನೆಯದು ಅಸಮಾಧಾನ. ಶಿಷ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಹಲವರು, ಆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜುದಾಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿದನು. "ಅವನಿಗೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನು ಕಳ್ಳನಾಗಿದ್ದ" ಮತ್ತು ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದ.


ಎರಡನೆಯದು ಯೇಸುವಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅದು ಮಹಿಳೆಯ ಆ ಕಾರ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಅವಳ ಆ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ "ತನ್ನ ಕಳೆಗುಂದಿದ, ನಿರ್ಜೀವ ಶರೀರವನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು" ಕಂಡ ಕಾರಣ ಅವಳನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.


“ಯೇಸು ತಾನು ಬಡವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನು, ಬಡವರಲ್ಲಿ ಬಡವನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರು, ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿರುವವರು, ಕೀಳರಿಮೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವವರು ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಿರುವವರ ಸಲುವಾಗಿ, ದೇವರ ಪುತ್ರ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ”ಎಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.


ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಈ ಮಹಿಳೆ ಶತ ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೂ "ಮೌನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ" ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಯೇಸು ಅವಳನ್ನು ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆಯ ಮಹತ್ತರವಾದ ನಿಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತಾ “ಆಮೆನ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ - ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸರ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾರಲ್ಪಡುವದೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಈಕೆಯು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ಈಕೆಯ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳುವರು” ಎಂದರು.

( ಮಾರ್ಕ 14: 9 ).


ಯೇಸು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅನುಭೂತಿ, ಜುದಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಿಷ್ಯರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅವಳ ಆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕದ ಯೇಸುವಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು “ಯೇಸುವಿನ, ಬಡವರ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತಾ ಘೋಷಣೆಯ ನಡುವೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಫಲಪ್ರದವಾದ ಚಿಂತನೆಗೆ (ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ) ನಾಂದಿ” ಎಂದು ವಿಶ್ವಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು.


ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ

"ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ದೇವರ ಮುಖವು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ತಂದೆಯ ಮುಖವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಹೇಳಿದರು. "ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ, ಯೇಸು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಬಡತನವು ವಿಧಿಯ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯೇಸುವಿನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಚಿಹ್ನೆ."


ಆದ್ದರಿಂದ, "ಬಡವರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಂದೆಯ ನಿಜವಾದ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ." ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ “ಯೇಸು ಬಡವರ ಪಕ್ಷವಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.


ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದ ವಸ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು , ಬಡವರ ನಿರಂತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಗಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲದವರಂತಾಗಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ "ಆದರೆ ಹುಸಿ ಬದಲಿತನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದೆ , ಪರಸ್ಪರ ಜೀವನದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಬೇಕು" ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ “ಕೇವಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುಪಟ್ಟಿರಬಾರದು ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಅಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ”.

ದಾನ ಧರ್ಮದ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳು ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೆಯು ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೆಯು ನಿರಂತರವಾದದ್ದಾಗಿದೆ, ದಾನ ಅಥವಾ ಔದಾರ್ಯದ ಕೃತ್ಯ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿದೆ. ದಾನ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ದೊರೆತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೆಯು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.


ಪರಿವರ್ತನೆ

ಪವಿತ್ರ ತಂದೆಯು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ “ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬುವ” ಭಗವಂತನ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು (ಮಾರ್ಕ 1:15). ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು "ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಡತನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.


ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಶಿಷ್ಯತ್ವವು ಭದ್ರತೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಲೌಕಿಕ, ಐಹಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದೇ "ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ, ಯಾರಿಂದಲೂ, ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ನಾಶವಾಗದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ'


ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ನವ ನವೀನಕರವಾದ ಬಡತನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಗುರುಗಳು ನುಡಿದರು. “ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕೊರತೆಯಿರುವ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು" ಬಡತನ ಮತ್ತು ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.


ಕೋವಿಡ್ -19 ಪಿಡುಗು / ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ

ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೊಂದರೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು "ಬಡತನದ ಸಂಕೇತ" ("ಬಡತನದ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನ") ಈ ಪಿಡುಗು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರು “ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಪಾತಯುಕ್ತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಗತ್ಯವನ್ನು"ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.


ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿ, ಅದರ ತೀವ್ರತರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರು " ಅನೇಕ ತಂದೆ, ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ " ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುರ್ಬಲರು, ಅಸುರಕ್ಷಿತರು ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು "ಊಟದ ಮನೆಯ ( ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ) ಮುಂದೆ ಇರುವ ಉದ್ದನೆಯ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಿಗಡಾಯಿಸುವಿಕೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ."


ವಿವರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

"ಪರಕೀಯತೆ, ಉದಾಸೀನತೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು? " ಎಂದು ವಿಶ್ವಗುರುಗಳು ಕೇಳಿದರು. "ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ಳುವ ಮಾನವನ ಘನತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು?"


ವಿವರವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ, "ಎಲ್ಲರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪೂರಕತೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿ ಪರಸ್ಪರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ" ಏಕೆಂದರೆ "ಬಡತನವು ಅದೃಷ್ಟದ ಅಥವಾ ವಿಧಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ”ಮತ್ತು“ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ”


ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಸೃಜನಶೀಲ ಯೋಜನೆ” ಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನುಡಿದರು.


"ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣಬರುವ, ಕೇಳ ಸಿಗುವ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ಬಡವರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ನೆರವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಬಾರದು. ಇಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಬಡತನದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದಾನದ ಹೊಸ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು.


ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಧರ್ಮಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬಡವರ ದಿನವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ " ಬಡವರನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಚಾರದ ಆಂದೋಲನವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಡವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಕಾಯದೆ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿಯೋ ತುರ್ತಾಗಿ, ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೋರಿದರು.


14 ಜೂನ್ 2021, 11:30


ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸೌಮ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ

31 views0 comments

Comments


bottom of page