" ಪರಮಪ್ರಸಾದದಡೆಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವರು " ಎಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಲುತೆರನಿಯರ


ಲುತೆರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೆಡರೇಶನ್ನಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು, ಲುತೆರನಿಯರು ಮತ್ತು ಕಥೋಲಿಕರು ಸಂಘರ್ಷ ಮರೆತು ಪರಮಪ್ರಸಾರದದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.


ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ರರವರು ಲುತೆರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೆಡರೇಶನ್ನನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು "Augsburg confession"ವಿನ ೪೯೧ನೇಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಂದು ವ್ಯಾಟಿಕನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ವಿಶ್ವಗುರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸುವಾಗ "Augsburg confession" ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಲುತೆರನಿಯರು "ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಐಕ್ಯತೆಯ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ" ರೋಮಿನ ವರೆಗೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳು "ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ Augsburg confession ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗಿತ್ತು, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಸಭೆ ಲುತೆರನಿಯರು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವ , ಪ್ರಭೋದಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯಾಹಿತು. ೧೯೮೦ರಲ್ಲಿ ಕಥೋಲಿಕರು ಮತ್ತು ಲುತೆರನಿಯರು ಜೊತೆಯಾದಾಗ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ "ಒಂದೇ ದೇಹ, ಒಂದೇ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ದೇವರು" ಎಂಬುದೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು"ಎಂದು ನುಡಿದರು.


ಒಂದೇ ದೇವರು


ನಂತರ ಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಈ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಒಂದೇ ದೇವರು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ, ೩೨೫ಕ್ರಿ.ಶ ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ನೈಸೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ"ದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಲಾದ ಪರಮತ್ರಿತ್ತ್ವದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, " ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ತ್ರೈಯೆಕ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಮತ್ತು ಲುತೆರನಿಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಧಿ ಪರಮತ್ರಿತ್ತ್ವವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನುಡಿದರು.