ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈವ ಸಮಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು‌ ಎಂದು‌ ಸಾರಿದರು.


ಭಾನುವಾರದ ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ , ' ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ದೈವ ಸಮಕ್ಷಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಳತ್ತ ಗಮನೀಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಬೇಕು.' ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು.


ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಾರ್ತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರಹಗಾರರಿಂದ :


ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರು ಭಾನುವಾರದ ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯದ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್ ಚೌಕದ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಅಂದಿನ ಶುಭಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿದ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ; ದೈವ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ್ಯೆಸಲು ಹಾಗೂ ಮನುಕುಲದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತ ಹೀಗೆಂದರು. "ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಏಕತಾನತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಾ ದೈವ ಸಮಕ್ಷಮತೆ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ." ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಮುಂದುವರಿದು, " ದೇವರನ್ನು ಅರಸಿ, ಅವರ ಹುಡುಕಾಟದತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಮನೀಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಬೇಕು". ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು..


ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೈವೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ


ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೈವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂದರೆ ' ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮತೆಯು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅತಿ ಕಿರಿದಾದ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ, 'ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಂತೆಂಥಾ ಕಾರ್ಯನಡೆಸುವರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಬಾರಿ ನೈಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ - ಆದರೆ "ದೇವರು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿರುವರು. 'ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಳು', ಮೌನವಾಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಮೊಳೆತು ಸೊಂಪಾದ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಇತರರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು, ವ