ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒತ್ತಾಯ


ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಮಧ್ಯೆ ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳ ಕಥೋಲಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಗಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ವರದಿ: ಡೆವಿನ್ ವಾಟ್ಕಿನ್ಸ್


ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವ ನಾಡಿನ ಕಥೋಲಿಕರೆಲ್ಲರೊ ಭಾನುವಾರದ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಶಾಂತಿಯ ತಾಣವಾಗಿಸಲು ಮೊರೆಯಿಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಗುರುವರ್ಯರುಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರದ ಮುಖೇನ

ವಿಶ್ವ ಗುರುಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ' ಮಧ್ಯಪೂರ್ವ ನಾಡಿನ ಕಥೋಲಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರುಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ನೆಲವನ್ನು

"ಪವಿತ್ರ ಕುಟುಂಬ' ವಾಗಿ ಪಾವನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.


ಭಾನುವಾರದ ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಗುರುಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದರು.


ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಪತ್ರದ ಮುಖೇನ ವಿಶ್ವಗರುಗಳು ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವ ನಾಡಿಗೆ, ತಾವು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಪವಿತ್ರನಾಡು ಜೆರುಸಲೇಮ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು, ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಗಳತ್ತ ಸಾಗಿ, ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.


' ಸರ್ವೇಶ್ವರರು, ಈ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಗಮವಾಗಿ, ಯಾತನೆಗಳ ಕಗ್ಗಂಟುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಜೀವಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ'.. ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವತೆಗಳ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು, ಉಳಿಸಿ ಬೆಳಸುವ ಶ್ರಮಿಕರೆಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹರಸಲಿ' ಎಂದರು."

" ಅಂಥಾ ನಲ್ಮೆಯ ಜನರೇ, ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಭಾವವನ್ನೂ, ಧೈರ್ಯವನ್ನೂ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ&q