ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವಗುರು: ನಿಮ್ಮ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ದೇವರು ತಮ್ಮ ದೇವದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ


ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಹಿರಿಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ

ಕರ‍್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನೆನಪಿಸಿದರು.


ವರದಿ: ಫಾದರ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಯಾಕಿ, ಎಸ್.ಜೆ.


ಜುಲೈ ೨೫ ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಹಿರಿಯರ ಆಚರಣೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ವಿಶ್ವಗುರು ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ರವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ “ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ” (ಮತ್ತಾಯ ೨೮:೩೦).


ಪವಿತ್ರ ತಂದೆಯು, ಸಂತ ಮತ್ತಾಯರು ಬರೆದು ಶುಭಸಂದೇಶದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯವನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ, "ದೇವರು ತಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಾಗ್ದಾನ ಇದು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದರು.


ವಿಶ್ವಗುರು, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೀಗೆಂದರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ "ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚುಗಳು ನಿಮಗೂ-ನಮಗೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ - ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮಸಭೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ!" ಎಂದರು.